Tag Archives: Kelas Inspirasi Surabaya

Kegiatan Back To School (BTS) Kelas Inspirasi Surabaya – Th. 2019

Bismillahirrahmanirrahiiim. “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi…!, semangat pagi. Alhamdulillahi Rabbil aalamin. Segala puji dan syukur hanyalah ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahNya sehingga penulis dapat … Continue reading

Posted in Kelas Ispirasi | Tagged , , , | 1 Comment